fbpx

  Bendrosios sąlygos

  SĄVOKOS

  1. Išankstinis mokėjimas – Kliento ar Naudotojo į Saityno aplinką pervestos lėšos, kuriomis iš „Stebby“ Saityno aplinkos galima įsigyti Paslaugų;
  2. Grupinė paskyra – Naudotojo paskyra, Saityno aplinkoje skirta valdyti Naudotojų grupes;
  3. Grupinės paskyros administratorius – atsakingas Naudotojas, valdantis susijusių Naudotojų paskyrų teises, Grupinės paskyros duomenis ir turintis prieigą prie visų su Grupine paskyra susijusių parinkčių ir ataskaitų Saityno aplinkoje;
  4. Kainoraštis – Saityno aplinkoje skelbiamas kainų sąrašas, kuriame nurodomos „Stebby“ teikiamų paslaugų kainos;
  5. Naudotojas – fizinis asmuo, pats prisijungęs arba Grupinės paskyros administratoriaus prijungtas prie Saityno aplinkos;
  6. Naudotojo paskyra – Naudotojo kontroliuojama Saityno aplinkos dalis;
  7. Klientas – Saityno aplinka besinaudojantis juridinis ar fizinis asmuo;
  8. Kompensacija – su Naudotojo paskyra ir Grupine paskyra susijusios lėšos, leidžiančios Naudotojui naudotis Išankstiniu Kliento mokėjimu;
  9. Bilietas – Naudotojo teisė į Paslaugą Paslaugų teikėjo parduotuvėje pirkimo metu nurodytomis sąlygomis;
  10. „Stebby“ – „Stebby“ OÜ (registracijos kodas 12231911);
  11. Paslauga – produktas ar paslauga, kurią Paslaugų teikėjas teikia Saityno aplinkoje (pirmiausia tai yra sveikatingumo ir sporto paslaugos);
  12. Paslaugų teikėjas – sutartinių santykių su „Stebby“ turintis juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis Paslaugą Klientams ir Naudotojams „Stebby“ platformoje;
  13. Sąlygos – „Stebby“ nustatytos Bendrosios sąlygos, Kainoraščiai, Privatumo pranešimas, Paslaugų teikimo sąlygos, Naudojimosi sąlygos ir (arba) kitos standartinės sąlygos;
  14. Saityno aplinka – „Stebby“ priklausanti interneto svetainė ir su ja susijusios dalys, pasiekiamos domene www.stebby.eu, o kai kuriose šalyse taip pat lokaliai, nacionaliniame domene (www.stebby.ee, www.stebby.lv, www.stebby.lt).

  SĄLYGŲ GALIOJIMAS IR PAKEITIMO TVARKA

  1. Bendrosios sąlygos (https://stebby.eu/terms) yra taikomos visiems Klientams, Naudotojams ir Paslaugų teikėjams.
  2. Kainoraštis galioja visiems Klientams. Paslaugų teikėjo Sąlygos ir Kainoraštis taikomi visiems Paslaugų teikėjams. Paslaugų teikėjo nustatytos Sąlygos taikomos atitinkamo Paslaugų teikėjo Paslauga besinaudojančiam Naudotojui.
  3. Visas Sąlygas galima rasti „Stebby“ Saityno aplinkoje.
  4. „Stebby“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti ir pildyti Sąlygas ir privatumo politiką, pranešdama apie tokius pakeitimus Klientui raštu atkuriama forma ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų arba paskelbdama pakeitimus „Stebby“ Saityno aplinkoje, likus ne mažiau kaip trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.
  5. Jei „Stebby“ pranešė Klientui, Paslaugų teikėjui ir (arba) Naudotojui apie Sąlygų pakeitimus arba paskelbė naujas Sąlygas ir (arba) privatumo politiką „Stebby“ interneto svetainėje, o Klientas, Paslaugų teikėjas ir (arba) Naudotojas nesutinka su Sąlygų ar privatumo politikos pakeitimais, jis turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai ne vėliau kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo.
  6. „Stebby“ gali nutraukti sutartį su Naudotoju ir be išankstinio įspėjimo, jei Naudotojas iš esmės pažeidžia šias Sąlygas arba Paslaugų teikėjo naudojimosi Paslaugomis sąlygas. Svarbiais pažeidimais, be kitų, yra laikomi šie pažeidimai:
   1. Naudotojas pateikia klaidingus duomenis;
   2. Naudotojas pažeidžia iš Sutarties, sudarytos su „Stebby“, kylančius įsipareigojimus;
   3. Naudotojas pažeidžia Paslaugų teikėjo nustatytas naudojimosi Paslauga taisykles;
   4. Naudotojas piktnaudžiauja Saityno aplinka ir kelia pavojų „Stebby“ ar kitiems Naudotojams.

  PASLAUGA IR JOS TEIKIMAS

  1. „Stebby“ yra Paslaugų teikėjų Klientams ir (arba) Naudotojams teikiamų Paslaugų tarpininkė Saityno aplinkoje.
  2. Paslaugų teikėjas nustato Paslaugų pirkimo ir naudojimosi Paslaugomis taisykles Saityno aplinkoje.
  3. Naudotojo paskyros turėjimas Saityno aplinkoje yra nemokamas.
  4. Teisę pirkti ar pradėti naudotis Paslauga turi tik Naudotojas.
  5. Mokant už Paslaugą, jei įmanoma, naudojamasi Naudotojo paskyros Išankstiniu mokėjimu arba Kompensacija. Pirmenybė teikiama Kompensacijai.
  6. Dalinai apmokėjus Paslaugą Saityno aplinkoje, trūkstamos lėšos yra grąžinamos susitarus su Paslaugų teikėju (pavyzdžiui, grynaisiais pinigais, mokėjimo kortele vietoje ar kitu būdu).
  7. Jei Paslaugų teikėjas tai leidžia, Naudotojas gali įsigyti Bilietą Saityno aplinkoje arba Paslaugų teikėjo parduotuvėje.
  8. Išankstinis mokėjimas atliekamas Saityno aplinkoje nurodytu būdu, paprastai banko pavedimu į „Stebby“ banko sąskaitą, naudojant Kliento ar Naudotojo nuorodos numerį.
  9. Nepanaudotas Naudotojo Išankstinis mokėjimas yra grąžinamas, panaikinus Naudotojo paskyrą.
  10. Jei Naudotojas įsigijo Bilietą, tačiau Paslauga jam nesuteikiama dėl su Paslaugų teikėju susijusių priežasčių, Naudotojas turi teisę susigrąžinti Bilieto vertės lėšas į savo Naudotojo sąskaitą.
  11. Jei Naudotojas nusipirko Bilietą ir užsirezervavo laiką pasinaudoti Paslauga, tačiau faktiškai Paslauga nepasinaudoja, Paslaugų teikėjas turi teisę pažymėti Bilietą kaip panaudotą. Tokiu atveju lėšos priklauso Paslaugų teikėjui.
  12. Jei Naudotojas nusipirko Bilietą, tačiau Paslauga nesuteikiama ir nėra rezervuotas laikas pasinaudoti Paslauga, Bilietui rezervuotos lėšos priklauso „Stebby“.
  13. Naudotojo paskyra yra asmeninė ir ja naudotis turi išimtinę teisę tik Naudotojas. Naudotojui draudžiama leisti savo Naudotojo paskyra naudotis kitiems asmenims.
  14. Paslaugos ir Bilietų pardavimas bei mokėjimų grąžinimai vykdomi tik Saityno aplinkoje.

  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA, APDOROJIMAS IR TIESIOGINĖ RINKODARA

  1. „Stebby“ priklauso „Stebby“ Saityno aplinkos, įskaitant programinę įrangą, duomenų bazes ir grafinį dizainą, autorių teisės.
  2. „Stebby“ sustabdo prieigą prie Naudotojų paskyrų, kuriose yra neteisingų duomenų, kol duomenys yra ištaisomi. Jei duomenys nėra ištaisomi per keturiolika (14) dienų nuo pranešimo Naudotojui, „Stebby“ turi teisę panaikinti Naudotojo paskyrą. Tai, kas išdėstyta pirmiau, taikoma visoms „Stebby“ esančioms paskyroms.
  3. Įtarus sukčiavimo schemą, „Stebby“ turi teisę panaikinti su įtarimu susijusią paskyrą ir sustabdyti sandorius.
  4. Saityno aplinkoje ir su ja susijusiose platformose surinktiems asmens duomenims yra taikomi asmens duomenų tvarkymo principai, kuriuos galima rasti adresu www.stebby.eu/privacy.

  NAUDOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Naudotojas įsipareigoja laikytis Paslaugų teikėjo nustatytų naudojimosi Paslauga Sąlygų.
  2. Už Paslaugų teikėjų nustatytų taisyklių pažeidimą atsako pažeidimą padaręs Naudotojas, o ne „Stebby“.
  3. Naudotojas įsipareigoja išlaikyti prieigą prie Naudotojo paskyros saugią ir nedelsdamas pranešti „Stebby“, jei prieigą gautų trečiosios šalys.
  4. Naudotojas turi teisę naudotis Paslauga, jei jis nusipirko Bilietą.
  5. Naudotojas pateikia „Stebby“ tikrus duomenis ir periodiškai tikrina, kad pateikti duomenys būtų atnaujinti. Naudotojas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą.

  ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

  1. Teikiant Paslaugą, sandorio šalimis yra laikomi Naudotojas ir Paslaugų teikėjas.
  2. „Stebby“ neatsako už įsipareigojimų, kylančių iš Paslaugų teikėjo ir Naudotojo sudarytos sutarties, vykdymą.
  3. „Stebby“ neatsako už jokią žalą (pvz., traumas, medicinines išlaidas), kurią Naudotojai patyrė naudodamiesi Paslauga, taip pat už turtinę žalą (pvz., asmeninių daiktų praradimą ar vagystę).
  4. Naudotojas privalo pateikti „Stebby“ tikrus duomenis ir periodiškai tikrinti, ar pateikti duomenys yra teisingi.
  5. „Stebby“ Saityno aplinkoje, „Neapmokestinamų Paslaugų“ skiltyje, yra nurodomos Paslaugų teikėjo Paslaugos, kurias Paslaugų teikėjas priskyrė Paslaugoms, kurios, jo nuomone, nėra apmokestinamos specialiais lengvatiniais mokesčiais. „Stebby“ nesuteikia garantijos ar neatsako už tai, jei Mokesčių ir muitinės valdyba įstatymus aiškina kitaip nei Paslaugų teikėjas. Jei, Mokesčių ir muitinės valdybos nuomone, Paslauga skiltyje „Neapmokestinamos Paslaugos“ yra vis dėlto apmokestinama ir reikalaujama sumokėti atitinkamą mokestį, „Stebby“ neprivalo Klientui kompensuoti mokesčių įmokos.

  NENUGALIMA JĖGA

  1. Nenugalima jėga yra aplinkybė, kuriai Šalis negali daryti įtakos ir, remiantis protingumo principu, negali būti tikimasi, kad Šalis, sudarydama Sutartį, į šią aplinkybę atsižvelgs, išvengs jos ar tokios aplinkybės padarinių.
  2. Šalys iš dalies ar visiškai atleidžiamos nuo sutartinių ir su jais susijusių įsipareigojimų vykdymo tuo laikotarpiu, kai įsipareigojimų vykdymui trukdo nenugalimos jėgos aplinkybės, tačiau Šalys privalo imtis visų priemonių, siekdamos išvengti žalos kitai Šaliai ir užtikrinti Sutarties vykdymą, kiek tai įmanoma.
  3. Nenugalimos jėgos aplinkybes turi įrodyti Šalis, norinti remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip pagrindu būti atleistai nuo teisės aktuose ar Sutartyje numatytos atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.
  4. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes praneša Šalis, kuri dėl šios priežasties pažeidžia Sutartį. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes kitai Šaliai pranešama kuo greičiau raštu atkuriama forma.

  KITOS SĄLYGOS

  1. Šalys negali perleisti iš Sutarties kylančių teisių ir įsipareigojimų trečiajai šaliai be kitos Šalies raštiško sutikimo.
  2. Visi Šalių su Sutartimi susiję pranešimai turi būti pateikiami raštu atkuriama forma.
  3. Kilus ginčų dėl Sutarties vykdymo, vadovaujamasi Estijos Respublikos teisės aktais.
  4. Iš Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami Harju apygardos teisme.
  5. Sutartis laikoma sudaryta, jei Naudotojas „Stebby“ Saityno aplinkoje patvirtina, kad sutinka su šios Sutarties sąlygomis.

  Ženkite pirmajį žingsnį

  Ieškokite galimybių sportuoti, atsipalaiduoti ir patirti kažką naujo, kad ir kur būtumėte.