fbpx

  VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

  JĒDZIENI

  1. Priekšapmaksa – no Klienta vai Lietotāja puses Tīmekļa vidē pārskaitīti finanšu līdzekļi, ar ko Stebby Tīmekļa vidē var iegādāties Pakalpojumus;
  2. Grupas konts – Lietotāja konts, kas ir paredzēts Lietotāju grupu administrēšanai Tīmekļa vidē;
  3. Grupas konta administrators – atbildīgais Lietotājs, kas administrē saistīto Lietotāju kontu tiesības, Grupas konta datus un kam ir pieeja visām ar Grupas kontu saistītām iespējām un atskaitēm Tīmekļa vidē;
  4. Cenrādis – Tīmekļa vidē publicēto cenu uzskaitījums, ar ko tiek noteiktas Stebby piedāvāto pakalpojumu cenas;
  5. Lietotājs – fiziska persona, kas pats ir pievienojies Tīmekļa videi vai ko ir pievienojis Grupas konta administrators;
  6. Lietotāja konts – Lietotāja kontrolēta Tīmekļa vides daļa;
  7. Klients – Tīmekļa vidi izmantojoša juridiska vai fiziska persona;
  8. Kompensācija ir ar Lietotāja kontu un Grupas kontu saistīti finanšu līdzekļi, ar ko Lietotājs var izmantot Lietotāja Priekšapmaksu;
  9. Biļete – Lietotāja tiesības uz Pakalpojumu pie Pakalpojuma piedāvātāja pirkuma brīdī norādītajiem nosacījumiem;
  10. Stebby – Stebby OÜ (reģistrācijas kods 12231911);
  11. Pakalpojums – caur Tīmekļa vidi Pakalpojuma piedāvātāja piedāvātā prece vai sniegtais pakalpojums (Lielākoties veselības un sporta pakalpojums);
  12. Pakalpojuma piedāvātājs – ar Stebby līguma attiecībās esoša juridiska vai fiziska persona, kas ar Stebby starpniecību piedāvā Pakalpojumu Klientiem un Lietotājiem;
  13. Nosacījumi – Stebby noteikti Vispārējie nosacījumi, Cenrāži, Privātuma paziņojums, Pakalpojuma nosacījumi, Lietošanas nosacījumi un/vai citi tipveida nosacījumi;
  14. Tīmekļa vide – Stebby piederoša interneta lapa un tai piederošās daļas, kas ir pieejamas domēnā www.stebby.eu, dažās valstīs arī no lokāli starptautiskiem domēniem (www.stebby.ee, www.stebby.lv, www.stebby.lt).

  NOSACĪJUMU SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

  1. Vispārējie nosacījumi (https://stebby.eu/terms) attiecas uz visiem Klientiem, Lietotājiem un Pakalpojuma piedāvātājiem.
  2. Cenrādis attiecināms uz visiem Klientiem. Pakalpojuma piedāvātāja Nosacījumi un Cenrādis attiecināms uz visiem Pakalpojuma piedāvātājiem. Pakalpojuma piedāvātāja noteiktie nosacījumi attiecas uz attiecīgā Pakalpojuma piedāvātāja Pakalpojuma Lietotāju;
  3. Ar visiem Nosacījumiem ir iespējams iepazīties Stebby Tīmekļa vidē;
  4. Stebby ir tiesības vienpusēji jebkurā laikā mainīt un papildināt Nosacījumus un privātuma politiku, par šīm izmaiņām paziņojot Klientam ar rakstisku iesniegumu reproducējamā formā vismaz trīsdesmit (30) kalendārās iepriekš vai publicējot izmaiņas Stebby Tīmekļa vidē vismaz trīsdesmit (30) kalendārās diena pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
  5. Ja Stebby ir informējis Klientu, Pakalpojuma piedāvātāju un/vai Lietotāju par Nosacījumu maiņu, vai publicējis jaunos Nosacījumus un/vai privātuma politiku Stebby mājaslapā, un Klients, Pakalpojuma piedāvātājs un/vai Lietotājs nepiekrīt Nosacījumu vai privātuma politikas izmaiņām, viņam ir tiesības Līgumu vienpusēji uzteikt, par to informējot vismaz četrpadsmit (14) kalendārās dienas iepriekš, sākot no ziņas par izmaiņām saņemšanu.
  6. Stebby var ar Lietotāju Līgumu izbeigt bez iepriekšēja paziņojuma, ja lietotājs ir būtiski pārkāpis šos Nosacījumus vai Pakalpojuma piedāvātāja pakalpojuma izmantošanas nosacījumus. Par būtiskiem pārkāpumiem cita starpā tiek uzskatīti sekojoši pārkāpumi:
   1. Lietotājs ir iesniedzis nepareizus datus;
   2. Lietotājs pārkāpj pienākumus, kas izriet no Līguma, kas noslēgts ar Stebby;
   3. Lietotājs pārkāpj Pakalpojuma piedāvātāja noteiktos noteikumus Pakalpojuma patērēšanai;
   4. Lietotājs ļaunprātīgi izmanto tīmekļa vidi un tādā veidā apdraud Stebby vai citus Lietotājus.

  PAKALPOJUMA BŪTĪBA UN PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

  1. Stebby caur Tīmekļa vietni nodod Klientiem un vai/Lietotājiem Pakalpojuma piedāvātāja Pakalpojumu.
  2. Pakalpojuma piedāvātājs Tīmekļa vidē nosaka noteikumus Pakalpojumu iegādei un patērēšanai.
  3. Lietotājam konta piederēšana Tīmekļa vidē ir bezmaksas.
  4. Pakalpojuma iegādes vai izmantošanas ierosināšanas tiesības ir tikai Lietotājam.
  5. Pakalpojuma iegādes apmaksai pēc iespējas tiek izmantota Lietotāja konta Priekšapmaksa vai Kompensācija, priekšroku dodot Kompensācijai.
  6. Pakalpojuma daļējai apmaksā ar Tīmekļa vides starpniecību trūkstošie līdzekļi tiek atlīdzināti, vienojoties ar Pakalpojuma piedāvātāju (piemēram, skaidrā naudā, maksājot ar karti uz vietas vai citādi).
  7. Ja Pakalpojuma piedāvātājs to ir atļāvis, tad Lietotājs var Biļeti iegādāties Tīmekļa vidē vai Pakalpojumu – pie Pakalpojuma Piedāvātāja uz vietas.
  8. Priekšapmaksa notiek Tīmekļa vidē aprakstītajā veidā, galvenokārt kā bankas pārskaitījums uz Stebby bankas kontu, izmantojot Klienta vai Lietotāja norādes numuru.
  9. Lietotāja neizmantotā Priekšapmaksa tiek atgriezta, dzēšot Lietotāja kontu.
  10. Gadījumā, ja Lietotājs ir iegādājies Biļeti, taču viņam no Pakalpojuma piedāvātāja izrietošu iemeslu dēļ Pakalpojums nav sniegts, Lietotājam ir tiesības uz līdzekļu atguvi uz viņa Lietotāja kontu Biļetes maksimālās vērtības apmērā.
  11. Gadījumā, ja Lietotājs ir iegādājies Biļeti un rezervējis laiku Pakalpojuma patērēšanai, bet patiesībā viņš Pakalpojumu nepatērē, Pakalpojuma piedāvātājam ir tiesības atzīmēt Biļeti kā izmantotu. Tādā gadījumā finanšu līdzekļi pieder Pakalpojuma sniedzējam.
  12. Gadījumā, ja Lietotājs ir iegādājies Biļeti, taču Pakalpojums nav sniegts un Pakalpojuma patērēšanai Laiks nav rezervēts, Biļetei rezervētie finanšu Līdzekļi pieder Stebby.
  13. Lietotāja konts ir personīgs, un tā izmantošanas tiesības ir vienpersoniskas tikai Lietotājam. Lietotājam ir aizliegts nodot savu Lietotāja kontu izmantošanai citām personām.
  14. Pakalpojumu un Biļešu tirdzniecība un atgriešana notiek vienīgi caur Tīmekļa vidi.

  PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA, APSTRĀDE UN TIEŠAIS MĀRKETINGS

  1. Stebby pieder autortiesības uz Stebby Tīmekļa vidi, tostarp programmatūru, datu bāzēm un grafisko noformējumu.
  2. Stebby aptur pieeju nepareizus datus saturošiem Lietotāju kontiem līdz datu koriģēšanai. Ja dati netiek koriģēti četrpadsmit (14) dienu laikā pēc Lietotāja informēšanas, Stebby ir tiesības Lietotāja kontu dzēst. Augstāk noteiktais attiecas uz visiem Stebby esošajiem kontiem.
  3. Ja rodas aizdomas par krāpniecības shēmu, Stebby ir tiesības ar aizdomām saistīto kontu slēgt un apturēt darījumus.
  4. Tīmekļa vidē un ar to saistītajiem, ievāktajiem personas datiem tiek piemēroti personas datu apstrādes principi, kas ir pieejami mājaslapā www.stebby.eu/privacy.

  LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  1. Lietotājs apņemas sekot Pakalpojuma piedāvātāja noteiktajiem Pakalpojuma izmantošanas nosacījumiem.
  2. Par Pakalpojuma piedāvātāja noteikto noteikumu pārkāpšanu atbild pārkāpuma darbību veikušais Lietotājs, nevis Stebby.
  3. Lietotājs apņemas Lietotāja konta pieeju paturēt zināmu vienīgi sev un trešo personu pieejas gadījumā nekavējoties informēt Stebby.
  4. Lietotājam ir tiesības uz Pakalpojumu, ja viņš ir iegādājies Biļeti.
  5. Lietotājs Stebby iesniedz patiesus datus un laika gaitā seko līdzi, lai iesniegtie dati būtu aktuāli. Lietotājs atbild par iesniegto datu pareizību.

  PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  1. Pakalpojuma sniegšanā darījuma puses ir Lietotājs un Pakalpojuma piedāvātājs.
  2. Stebby neatbild par pienākumu izpildi, kuri izriet no Līguma, kas noslēgts starp Pakalpojuma piedāvātāju un Lietotāju.
  3. Stebby neatbild par Pakalpojuma izmantošanas laikā Lietotājiem nodarītajiem zaudējumiem (piemēram: ievainojumi, medicīniskie izdevumi), tāpat arī par mantiskiem zaudējumiem (piemēram: personīgo lietu nozaudēšana vai zādzība).
  4. Lietotājam ir Stebby jāiesniedz faktiski dati un laika gaitā jāseko, lai iesniegti dati būtu korekti
  5. Stebby Tīmekļa vidē rubrikā „Ar nodokļiem neapliekamie pakalpojumi“ ir Pakalpojumi, ko Pakalpojuma piedāvātājs ir marķējis kā Pakalpojumu, kas Pakalpojuma piedāvātāja ieskatā neiekļaujas aplikšanā arī īpašo labumu nodokli. Stebby nesniedz garantiju un neatbild par to, ja Nodokļu un muitas pārvalde likumu tulko citādāk nekā Pakalpojuma piedāvātājs. Gadījumā, ja rubrikā „Ar nodokļiem neapliekamie pakalpojumi“ esošs Pakalpojums tomēr Nodokļu un muitas pārvaldes ieskatā ir apliekams ar nodokli un tiek pieprasīta attiecīgā nodokļa apmaksa, Stebby nav pienākuma Klientam kompensēt izmaksas.

  NEPĀRVARAMĀ VARA

  1. Nepārvaramā vara ir apstākļi, ko Puse nav varējusi ietekmēt un, izejot no saprātīguma principa, Līguma noslēgšanas brīdī nav bijis iespējams no Puses sagaidīt, lai tā šo apstākli ņemtu vērā vai no tā izvairītos, vai kavējošo apstākli vai tā sekas pārvarētu.
  2. Puses daļēji vai pilnībā tiek atbrīvotas no Līguma izrietošo vai ar to saistīto pienākumu izpildes uz periodu, kamēr to kavē nepārvaramā vara, turklāt Pusēm ir pienākums piemērot visus pasākumus, lai novērstu zaudējumu rašanos otrai Pusei un pēc iespējas lielākā mērā ir jānodrošina Līguma izpilde.
  3. Nepārvaramās varas parādīšanās jāpierāda tai Pusei, kas vēlas nepārvaramo varu vērst uz apstākļiem kā pamatu, lai tiktu atbrīvota no tiesību aktiem izrietošo vai Līgumā noteikto un ar Līguma parakstīšanu uzņemto pienākumu neizpildes vai neatbilstošas izpildes.
  4. Par nepārvaramās varas iestāšanos Puse, kas uz tā pamata nonāk pie līguma laušanas, informē otru pusi rakstiski reproducējamā formā pie pirmās iespējas.

  CITI NOSACĪJUMI

  1. Puses nedrīkst no Līguma izrietošās tiesības un pienākumus nodot trešajai personai bez Puses rakstiskas piekrišanas.
  2. Visi ar līgumu saistītie, Pušu nododamie paziņojumi jāveido rakstiskā, reproducējamā formā.
  3. Līguma izpildē un no Līguma izrietošo strīdu gadījumā vadīšanās notiek pēc Igaunijas Republikas tiesību aktiem.
  4. No Līguma izrietošos strīdus Puses cenšas risināt vienojoties. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Harju apriņķa tiesā.
  5. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Lietotājs Stebby Tīmekļa vidē ir apstiprinājis, ka piekrīt šī Līguma nosacījumiem.

  Veikt soli

  Meklējiet iespējas sportot, atpūsties un piedzīvot kaut ko jaunu, lai kur jūs atrastos