fbpx

  Üldtingimused

  Siin saad tutvuda meie Üldtingimustega. Juhul kui soovid tutvuda meie Teenusepakkuja tingimustega, siis seda saad teha siin.

  MÕISTED

  1. Ettemaks – Kliendi või Kasutaja poolt Veebikeskkonda kantud rahalised vahendid, millega saab soetada Stebby Veebikeskkonnast Teenuseid;
  2. Grupikonto – Kasutajakonto, mis on mõeldud Veebikeskkonnas Kasutajate gruppide haldamiseks;
  3. Grupikonto administraator – vastutav Kasutaja, kes haldab seotud Kasutajakontode õigusi, Grupikonto andmeid ja omab ligipääsu kõigile Grupikontoga seotud võimalustele ning aruandlusele Veebikeskkonnas;
  4. Hinnakiri – Veebikeskkonnas avaldatud hindade loetelu, millega sätestatakse Stebby poolt pakutavate teenuste hinnad;
  5. Kasutaja – füüsiline isik, kes on Veebikeskkonnaga ise liitunud või liidetud Grupikonto administraatori poolt;
  6. Kasutajakonto – Kasutaja kontrolli all olev Veebikeskkonna osa;
  7. Klient – Veebikeskkonda kasutav juriidiline või füüsiline isik;
  8. Kompensatsioon on Kasutajakonto ja Grupikontoga seotud rahalised vahendid, millega Kasutajal võimaldatakse Kliendi Ettemaksu kasutamist;
  9. Pilet – Kasutaja õigus Teenusele Teenusepakkuja juures ostu hetkel näidatud tingimustel;
  10. Stebby – Stebby OÜ (registrikood 12231911);
  11. Teenus – Veebikeskkonna kaudu Teenusepakkuja pakutav toode või osutatav teenus (eelkõige tervise- ja sporditeenus);
  12. Teenusepakkuja – Stebbyga lepingulises suhtes olev juriidiline või füüsiline isik, kes pakub Stebby vahendusel Teenust Klientidele ja Kasutajatele;
  13. Tingimused – Stebby poolt kehtestatud Üldtingimused, Hinnakirjad, Privaatsusteade, Teenusetingimused, Kasutustingimused ja/või muud tüüptingimused;
  14. Veebikeskkond – Stebbyle kuuluv veebileht ja selle juurde kuuluvad osad, mis on kättesaadavad domeenil www.stebby.eu, mõnes riigis ka lokaalselt rahvuslikult domeenilt (www.stebby.ee, www.stebby.lv, www.stebby.lt).

  TINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

  1. Üldtingimused (https://stebby.eu/terms) kehtivad kõikidele Klientidele, Kasutajatele ja Teenusepakkujatele.
  2. Hinnakiri kehtib kõikidele Klientidele. Teenusepakkuja Tingimused ja Hinnakiri kehtivad kõikidele Teenusepakkujatele. Teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimused kehtivad vastava Teenusepakkuja Teenuse Kasutajale;
  3. Kõik Tingimused on tutvumiseks kättesaadavad Stebby Veebikeskkonnas;
  4. Stebbyl on õigus muuta ja täiendada Tingimusi ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt igal ajal, teatades sellest muudatusest Kliendile vastava kirjalikult taasesitatavas vormis avaldusega vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette või avaldades muudatused Stebby Veebikeskkonnas vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist.
  5. Kui Stebby on teavitanud Klienti, Teenusepakkujat ja/või Kasutajat Tingimuste muutmisest või avaldanud uued Tingimused ja/või privaatsuspoliitika Stebby veebilehel, ning Klient, Teenusepakkuja ja/või Kasutaja ei ole nõus Tingimuste või privaatsuspoliitika muutmisega, on tal õigus Leping üles öelda, teatades sellest vähemalt neliteist (14) kalendripäeva ette alates muudatuste kohta teate kättesaamisest.
  6. Stebby võib lõpetada Kasutajaga Lepingu ilma etteteatamata, kui kasutaja on rikkunud oluliselt käesolevaid Tingimusi või Teenusepakkuja teenuse kasutamistingimusi. Oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas järgmised rikkumised:
   1. Kasutaja on esitanud valeandmeid;
   2. Kasutaja rikub Stebbyga sõlmitud Lepingust tulenevaid kohustusi;
   3. Kasutaja rikub Teenusepakkuja poolt Teenuse tarbimiseks kehtestatud reegleid;
   4. Kasutaja kuritarvitab veebikeskkonda ning ohustab sellega Stebbyt või teisi Kasutajaid.

  TEENUSE OLEMUS JA TEENUSE OSUTAMINE

  1. Stebby vahendab Veebikeskkonna kaudu Klientidele ja/või Kasutajatele Teenusepakkuja Teenust.
  2. Teenusepakkuja sätestab Veebikeskkonnas reeglid Teenuste ostmiseks ja tarbimiseks.
  3. Kasutajakonto omamine Veebikeskkonnas on tasuta.
  4. Teenuse ostmise või kasutamise algatamise õigus on vaid Kasutajal.
  5. Teenuse eest tasumiseks kasutatakse võimalusel Kasutajakonto Ettemaksu või Kompensatsiooni, eelistatakse Kompensatsiooni.
  6. Teenuse osalisel tasumisel Veebikeskkonna vahendusel hüvitatakse puuduvad vahendid kokkuleppel Teenusepakkujaga (näiteks sularahas, kaardimaksega kohapeal või muu).
  7. Kui Teenusepakkuja on seda lubanud, siis võib Kasutaja Pileti osta Veebikeskkonnast või Teenuse Teenusepakkuja juurest kohapealt.
  8. Ettemaks toimub Veebikeskkonnas kirjeldatud viisil, reeglina pangaülekandena Stebby pangakontole kasutades Kliendi või Kasutaja viitenumbrit.
  9. Kasutaja kasutamata Ettemaks tagastatakse Kasutajakonto kustutamisel.
  10. Juhul, kui Kasutaja on ostnud Pileti, kuid talle ei osutata Teenust Teenusepakkujast tulenevatel põhjustel, on Kasutaja õigus Pileti maksumuse väärtuses vahendite tagastamisele tema Kasutajakontole.
  11. Juhul, kui Kasutaja on ostnud Pileti ja broneerinud aja Teenuse tarbimiseks, kuid ta tegelikult Teenust ei tarbi, on Teenuseosutajal õigus märkida Pilet kasutatuks. Sellisel juhul kuuluvad rahalised vahendid Teenuseosutajale.
  12. Juhul, kui Kasutaja on ostnud Pileti, kuid Teenust ei osutata ning Teenuse tarbimiseks aega ei broneerita, kuuluvad Piletile reserveeritud rahalised vahendid Stebbyle.
  13. Kasutajakonto on personaalne ning selle kasutamise õigus on ainuisikuliselt vaid Kasutajal. Kasutajal on keelatud anda enda Kasutajakontot kasutamiseks teistele isikutele.
  14. Teenuse ja Piletite müük ning tagasitäitmine toimub vaid läbi Veebikeskkonna.

  ISIKUANDMETE KAITSE, TÖÖTLEMINE JA OTSETURUNDUS

  1. Stebbyle kuuluvad autoriõigused Stebby veebikeskkonnale, sealhulgas tarkvarale, andmebaasidele ja graafilisele kujundusele.
  2. Stebby peatab ligipääsu valeandmeid sisaldavatele Kasutajakontodele kuni andmete korrigeerimiseni. Kui andmeid ei korrigeerita neljateistkümne (14) päeva jooksul peale Kasutaja teavitamist, on Stebbyl õigus Kasutajakonto kustutada. Eelpool sätestatu kehtib kõikidele Stebbys olevatele kontodele.
  3. Petuskeemi kahtluse korral on Stebbyl õigus kahtlusega seotud konto sulgeda ning tehingud peatada.
  4. Veebikeskkonnas ja sellega seonduvalt kogutud isikuandmetele kohaldatakse isikuandmete töötlemise põhimõtteid, mis on kättesaavad veebilehel www.stebby.eu/privacy.

  KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  1. Kasutaja kohustub järgima Teenusepakkuja poolt kehtestatud Teenuse kasutamise tingimusi.
  2. Teenusepakkujate poolt kehtestatud reeglite rikkumise eest vastutab rikkumise toime pannud Kasutaja, mitte Stebby.
  3. Kasutaja kohustub Kasutajakonto ligipääsu hoidma enda teada ning kolmandate isikute ligipääsu korral teavitama viivitamatult Stebbyt.
  4. Kasutajal on õigus Teenusele, kui ta on ostnud Pileti.
  5. Kasutaja esitab Stebbyle tõeseid andmeid ning jälgib jooksvalt, et esitatud andmed oleksid ajakohased. Kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

  POOLTE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

  1. Teenuse osutamisel on tehingu osapoolteks Kasutaja ja Teenusepakkuja.
  2. Stebby ei vastuta Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.
  3. Stebby ei vastuta Teenuse kasutamise käigus Kasutajatele tekkinud kahju (näiteks: vigastused, meditsiinikulu), samuti varalise kahju (näiteks: isiklike asjade kaotamine või vargus) eest.
  4. Kasutaja peab esitama Stebbyle tõeseid andmeid ning jälgima jooksvalt, et esitatud andmed oleksid korrektsed.
  5. Stebby Veebikeskkonnas rubriigi „Maksuvabad Teenused“ all on Teenused, mille Teenusepakkuja on märkinud Teenuseks, mis Teenusepakkuja hinnangul erisoodustusmaksuga maksustamisele ei kuulu. Stebby ei anna garantiid ega vastuta selle eest, kui Maksu- ja Tolliamet tõlgendab seadust teisiti kui Teenusepakkuja. Juhul, kui „Maksuvabad Teenused“ rubriigis olev Teenus kuulub siiski Maksu- ja Tolliameti hinnangul maksustamisele ning nõutakse vastava maksu tasumist, ei ole Stebby kohustatud maksude tasumist Kliendile hüvitama.

  VÄÄRAMATU JÕUD

  1. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
  2. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult perioodil, mil seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine.
  3. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata vääramatu jõu asjaoludele, kui alusele, et vabaneda õigusaktidest tulenevast või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest.
  4. Vääramatu jõu esinemisest teatab Pool, kes selle põhjusel satub lepingu rikkumisse, teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esimesel võimalusel.

  MUUD TINGIMUSED

  1. Pooled ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.
  2. Kõik lepinguga seotud Poolte edastatavad teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  3. Lepingu täitmisel ja Lepingust tulenevate vaidluste korral lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.
  4. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte kokkuleppel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
  5. Leping loetakse sõlmituks, kui Kasutaja on Stebby Veebikeskkonnas kinnitanud, et ta nõustub käesoleva Lepingu tingimustega.

  Astu esimene samm!

  Stebby teenuste hulgast leiad sportimisvõimalusi, spaapääsmeid, massaaže ning teisigi heaolu edendavaid teenuseid ja üritusi.