fbpx

  Privaatsuspoliitika

  INTRO

  Privaatsuspoliitikas selgitatakse, milliseid isikuandmeid Stebby töötleb, kuidas isikuandmeid töödeldakse ja kuidas saate andmesubjektina oma õigusi kasutada (nt. õigus esitada vastuväiteid, õigus tutvuda andmetega). 

  Stebby privaatsuspoliitika hõlmab meie poolt hallatavate veebisaitide ja teenuste privaatsustingimusi ja eraisikust kasutajate (edaspidi tekstis Kasutaja) isikuandmete kaitset neis keskkondades. Sellisteks keskkondadeks on meie veebisait stebby.eu aga ka teised Stebby lokaalsed domeenid. Samuti meie poolt tehtud Google Plays ja App Stores saadaval olev rakendus.

  Võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada, et täpsustada meie andmete töötlemise tavasid või teostada muudatusi. Kehtiva versiooni leiate meie veebikeskkonnast. Me ei tee privaatsuspoliitikas olulisi muudatusi ega vähenda Kasutajate õigusi, ilma et Kasutajaid sellest teavitaksime. 

  Stebby on teatud juhtudel volitatud töötlejaks tööandjatele, kes kasutavad Stebby veebikeskkonda oma töötajate haldamiseks. Sellisel juhul on Stebby volitatud andmetöötleja nende töötlemistoimingute puhul, mis on seotud töötajate keskkonda kutsumise, töötajatele pakutavate hüvede haldamise, töötajate nimekirja hoidmise ja raportite väljastamisega. Sellistel juhtudel sõlmitakse tööandja ja Stebby vahel andmetöötlusleping. 

  Stebby on volitatud töötlejaks kindlustusseltsile või vahendajale, kes iseseisvalt või kelle klient kasutab Stebby veebikeskkonda kindlustatud isikute haldamiseks. Sellisel juhul tegutseb Stebby volitatud töötlejana, mida reguleerib andmetöötlusleping.

  Stebby on integreeritud ka teiste ettevõtetega (näiteks mõne heaolu teenusepakkuja kassaga, kui soovite nende juures tasudes pileti siduda Stebbyga). Sellisel juhul on Stebby vastutav andmetöötleja nende töötlemistoimingute osade puhul, mis on seotud näiteks meie poolt pileti kinnitamisega asjaomasele teenusepakkujale.

  1. VASTUTAV TÖÖTLEJA

  • Isikuandmete vastutav töötleja on Stebby OÜ (edaspidi Stebby), registrikood 12231911;
  • Aadress:  Tartu linn, Raatuse 20, 51013, Eesti;
  • Kontaktandmed: info@stebby.eu;
  • Andmekaitsespetsialist: privacy@stebby.eu.

  2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

  Stebby keskkonnas on Kasutajal võimalik teha mitmeid tegevusi ilma isikuandmeid edastamata. Näiteks tutvuda teenusepakkujate müügikohtade ja nende poolt pakutavate teenustega, Stebby poolt pakutavate teenuste sisu ja hindadega või lugeda meie blogipostitusi.

  Juhul, kui Stebby on sõlminud lepingu Kasutaja tööandjaga on Stebbyl lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud andmed, mille edastab meile tööandja:

  • Kasutaja nimi, 
  • Eestis isikukood,
  • Leedu ja Lätis telefoninumber,
  • e-posti aadress, 
  • asukohariik, vaikimisi võrdne tööandja asukohaga.

  Need võimaldavad Stebbyl Kasutajaga ühendust võtta, et talle edastada teave, kuidas ta oma kontot kasutada saab ning tuvastada tema õigust antud kontot ja seal olevaid rahalisi vahendeid kasutada.

  Registreerimisel luuakse Kasutajale profiil ning selle käigus salvestatakse mitmeid isikuandmeid:

  • Kasutaja nimi, 
  • e-posti aadress, 
  • isikukood, 
  • sugu, 
  • telefoninumber, 
  • tööandja andmed. 
  • Stebby keskkonna kasutamise käigus tekivad andmed Kasutaja valitud spordiklubide, treeningute, terviseteenuste ja spordiürituste kohta ning Kasutaja poolt treeningpäevikusse sisestatud andmed, nagu näiteks harrastatud spordiala, treeningu kestvus, treeningu kommentaarid,
  • Kasutaja poolt üles laetud dokumendid, näiteks arved,
  • asukohaandmed.

  Rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta on esitatud veebilehe küpsiste teates.

  2.1. TÖÖTAJATE HEAKS TEHTAVAD TERVISE- JA SPORDIKULUTUSED

  Tööandja poolt pakutava tervise- ja spordikulutuste toetuse korral kantakse kõikide töötajate nimed, isikukood ja kontaktandmed (e-post ja mobiiltelefoni nr) Stebby andmebaasi. Kui Kasutaja aktiveerib Stebby konto ning kasutab tervise- ja sporditeenuseid, siis edastatakse tööandjale andmed töötaja poolt tehtud kulutuste kohta. Samuti on tööandjal õigus saada andmeid töötaja poolt kasutatud tervise- ja spordikulutuste kohta, kui selliseid andmeid on vaja raamatupidamistoimingute jaoks ja toetuse kasutamise õigsuse kontrollimiseks. Sellistel juhtudel on andmete vastutavaks töötlejaks tööandja.

  Tšeki üleslaadimisel nõustub Kasutaja, et lisaks tema poolt sisestatud andmetele jagatakse tööandja grupi administraatorile ka üleslaetav dokument, mis võib muuhulgas, kuid mitte ainult, sisaldada teavet teostatud teenuse kohta, teenusepakkuja andmeid ning teenusepakkuja poolt lisatud täiendavat teavet. Tšekki jagatakse grupi administraatoriga Kasutajale osutatud teenuse kompenseerimiseks. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, kuid seda ei saa teha tagasiulatuvalt. Juhul, kui Kasutaja poolt üleslaetud tšeki alusel on kompenseeritud kulu, on selle säilitamine vajalik raamatupidamisliku dokumendina vastavalt seaduses sätestatud tähtajale.

  2.2. KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT STEBBYLE EDASTATUD ISIKUANDMED

  Meie keskkonnas on tööandjatel võimalik luua Stebby Kasutajakontod oma töötajatele. Vastavalt Stebby üldistele Üldtingimustele, peab iga konto loomiseks olemas olema selle töötaja nõusolek. Kui olete meilt saanud kirja, et teie tööandja või keegi teine on loonud teile Stebby konto ja olete kindlad, et te sellist nõusolekut ei ole andnud, siis andke sellest viivitamatult teada meie aadressile privacy@stebby.eu.

  3. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

  3.1. Lepingu täitmine

  Stebby töötleb Kasutajate isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi Kasutaja, tööandja või teenusepakkuja ees, näiteks ulatuses, mis on vajalik selleks, et:

  • Kasutajad saaksid kasutada Stebby keskkonnas pakutavaid tervise- ja sporditeenuseid. 
  • Täita Kasutaja ja Stebby vahelist lepingut  Kasutaja  piletite haldamiseks ja teenusepakkujatele edastamiseks, samuti Kasutaja suhtlemiseks tingimuste, privaatsuspoliitikate või muude lepinguga seotud oluliste muudatuste kohta;
  • kompensatsioonide haldamiseks või tagasimaksete tegemiseks (kui see on asjakohane) ja teenusepakkujatele teabe edastamiseks; ja
  • Teie küsimustele vastamiseks, kui võtate meiega ühendust.

  3.2. Õigustatud huvi

  Võime töödelda Teie isikuandmeid, kui on olemas asjakohane ja õigustatud huvi, et juhtida, hoida ja arendada meie äritegevust või luua ja säilitada kliendisuhteid. Kui me otsustame kasutada Teie andmeid õigustatud huvi alusel, kaalume oma huve Teie õiguse vastu eraelu puutumatusele. Kasutame võimaluse korral pseudonüümiseeritud või mitte-isikuandmeid. 

  3.3. Seaduslik alus

  Lisaks võime töödelda Teie isikuandmeid oma juriidiliste kohustuste haldamiseks ja täitmiseks. See hõlmab andmeid, mida töödeldakse raamatupidamiskohustuste täitmiseks ja teabe esitamiseks asjaomastele asutustele, näiteks Eesti Maksu- ja Tolliametile.

  3.4. Nõusolek

  Kui Kasutaja on andnud nõusoleku saada teateid tervise- ja spordiklubide ning ürituste kohta, siis edastab vastavaid teateid Stebby. Kasutajate isikuandmeid ega kontaktandmeid otseturustusteadete edastamise jaoks teenusepakkujatele ei edastata. Otseturustusteateid võidakse pakkuda isikustatud kujul vastavalt Kasutaja vanusele, soole ja andmetele, mida Stebby on kogunud Kasutaja tervise- ja spordiharjumuste kohta. Kui Kasutaja ei soovi saada otseturustusteateid, siis saab sellest loobuda minnes oma Stebby seadete lehele ja seadistades kas ja milliseid otseturustusteateid soovitakse saada. Samuti on uudiskirjadest ja otseturustusteadetest loobumise lingid olemas igas sellises väljasaadetud kirjas. Asukohaandmeid kogutakse selleks, et Kasutajad leiaksid võimalikult kiiresti üles endale lähemal asuvad teenused. Kasutaja saab asukohaandmeid jagada rakendusest vastava nõusoleku alusel. 

  Stebby ei müü ega rendi Kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele. 

  4. ANDMETE VASTUVÕTJAD

  Tervise- ja spordiklubidele ning ürituste korraldajatele edastatakse Kasutajate isikuandmeid ainult selles ulatuses, mis on vajalik Kasutaja tuvastamiseks ja tema Stebby kontode makselimiitide kontrollimiseks, et müüa talle soovitud teenust või toodet. 

  Tööandja poolt pakutava tervise- ja spordikulutuste toetuse korral saab tööandja Stebby keskkonna kaudu andmed tema töötajatest Kasutajate poolt kasutatud toetuse kohta selles määras, mil ta ise on toetust oma töötajatele maksnud. Tööandjal on õigus nimetatud andmetele vastavalt seaduses sätestatud ajale. 

  Kasutajal on võimalus piirata oma treeningute nähtavust teiste Kasutajate ja tööandja poolt oma konto seadete all.

  4.1. ALLTÖÖTLEJAD

  Palun pidage meeles, et kui te esitate isikuandmeid otse kolmandale isikule, näiteks teenusepakkujale otse platvormil oleva lingi kaudu, siis lähtutakse andmete töötlemisel kolmandate isikute põhimõtetest ja standarditest, sellisel juhul ei ole tegemist Stebby volitatud töötlejaga.

  Stebby kasutab oma teenuse parandamiseks ka kolmandate osapoolte tarkvara. Stebby rakendab asjakohaseid lepingulisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks, et teie andmeid töödeldakse privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel ja kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste ja määrustega ning vastavalt meie juhistele ja asjakohasele konfidentsiaalsuskohustusele ja turvameetmetele.

  NimiEesmärkAsukoht
  Google Cloud

  Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 , Ireland

  www.google.com 

  Pilveteenus

  Serverid

  Ameerika Ühendriigid

  Lokaalselt: Soome 

  Sendgrid/ Twilio Inc.

  Twilio Inc., Delaware, 101 Spear Street, 1st Floor, San Francisco,  California, 94105, United States of 

  America

  www.sendgrid. com  

  Kommunikatsioon

   

        

  Ameerika Ühendriigid
  Directo

  Directo OÜ registrikood 10652749; address Mõisa 4, Tallinn, 

  13522 Estonia

  www.directo.ee

  Raamatupidamine Eesti ja Euroopa Liit
  Everypay  

  Everypay AS 

  Registrikood 12280690, Väike- Karja 12, 10148 Tallinn

  www.everypay.ee 

  Makseteenuse pakkujaEesti ja Euroopa Liit
  LHV pank

  www.lhv.ee 

  Pangateenuse pakkujaEesti ja Euroopa Liit
  Vero

  Vero Holdings 

  Australia Pty 

  Ltd. 251 Riley Street Sydney, New 

  South Wales 2010

  www.getvero.com 

  KliendihaldusAustraalia, Ameerika Ühendriigid
  Google Ireland  Ltd

  Gordon House, Barrow Street

  Dublin 4

  Ireland

  Turundus

  Kommunikatsioon

  Ameerika Ühendriigid

  Lokaalne: Iirimaa

  Meta Platforms Ireland Ltd

  Facebook

  4 Grand Canal Square, Dublin Country Ireland

  www.facebook.com 

  Turundus

  Kommunikatsioon

  Ameerika Ühendriigid

  Lokaalne: Iirimaa

  Helpscout

  Help Scout PBC

  177 Huntington Ave, Ste 1703

  PMB 78505

  Boston, MA 02115-3153

  www.helpscout.com 

  KlienditugiAmeerika Ühendriigid
  Telia Eesti AS

  Registrikood 10234957

  Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn, Eesti

  www.telia.ee 

  Klienditugi, kõnedEesti

  5. SÄILITAMISE TÄHTAJAD

  Andmed säilitatakse seni, kuni Kasutajal on Stebby Kasutajakonto. Peale Kasutajakonto kustutamist säilitame isikuga seotud andmeid ainult niikaua, kui selline töötlemine on seadusega ette nähtud või kui see on mõistlikult vajalik meie juriidiliste kohustuste või õigustatud huvide teostamise eesmärgil, näiteks nõuete lahendamise, raamatupidamise, ettevõttesisese aruandluse ja vaidluste lahendamise eesmärgil. 

  Kõik Stebby Kasutajakontol olevad tehingutega seotud andmed kustutatakse 7 aasta pärast tehingu tegemise kalendriaasta lõppu, välja arvatud isikuandmed, mida kasutatakse kohtumenetluses või muul juhul, kui pikem säilitamisperiood on seadusega kohustuslik. Juhul, kui Kasutaja on teenuste ostmisel kasutanud tööandja kompensatsiooni, säilib tööandjal vastavatele tehingutele ligipääs eelpool toodud tähtaja jooksul. Kasutaja poolt sooritatud ostudele on ligipääs teenusepakkujatel, kellelt teenust on ostetud. 

  Varukoopiatest ja logidest kaovad kustutatud Kasutajate andmed lõplikult hiljemalt 90 päeva jooksul pärast kustutamist.

  6. ANDMETE PARANDAMINE JA KUSTUTAMINE

  6.1. Andmetele juurdepääs

  Kasutajal on õigus saada meilt kinnitust  anomadmete töötlemise kohta. Samuti on Kasutajal õigus pääseda ligi oma andmetele. Seda saab teha, võttes meiega ühendust e-kirja teel privacy@stebby.eu või iseteeninduse kaudu.

  6.2. Andmete kustutamine ja parandamine

  Kasutajal on õigus nõuda oma Kasutajakonto kustutamist, kui Kasutaja mistahes isikuandmete töötlemiseks puudub alus. Arvestama peab sellega, et andmetele juurdepääsu piiramisel, kustutamisel või ülekandmisel ei ole enam võimalik kasutada Stebby keskkonda, samuti ei ole võimalik kasutada isiklikku või tööandja Stebby kompensatsiooni. Kustutamisel lähtutakse andmete säilitamise tähtaegadest, mis on seadusest tulenevalt kohustuslik säilitada ka peale konto kustutamist.

  Kui grupi administraator on eksportinud Kasutajakontod valede kontaktandmetega, peatatakse juurdepääs sellistele kontodele, kuni andmed on korrigeeritud kasutajakontoga seotud grupi administraatori poolt. Kui andmeid ei korrigeerita neljateistkümne (14) päeva jooksul alates administraatori teavitamisest, on Stebbyl õigus Kasutajakonto kustutada. Eelpoolmainitu kehtib kõigile Stebbys olevatele kontodele.

  6.3. Andmete piiramine

  Võite taotleda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, siis teie andmed ainult salvestatakse ja neid ei töödelda edasi. Petuskeemi kahtluse korral on Stebbyl õigus kahtlusega seotud konto sulgeda ning tehingud peatada. Kui Stebby kustutab teie Kasutajakonto tingimuste rikkumise tõttu, on teil õigus nõuda teie andmete kustutamist e-posti teel aadressil privacy@stebby.eu

  6.4. Andmete ülekandmine

  Kui töötlemine toimub automatiseeritud viisil ja lepingu või nõusoleku alusel, on teil õigus saada enda poolt esitatud isikuandmeid struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus edastamiseks kolmandatele isikutele.

  6.5. Andmete töötlemine

  Kasutajal on õigus vastu olla oma isikuandmete töötlemisele ja paluda meil lõpetada oma isikuandmete töötlemine, kui andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

  • otseturundus;
  • teaduspärane/ajalooline uurimine ja statistika;
  • meie enda õigustatud huvides või avalikes/ametivõimu huvides oleva ülesande täitmiseks.

  Kui olete otseturunduse vastu, lõpetame teie isikuandmete kasutamise ja järgime teie nõudeid ilma tasuta.

  7. ALAEALISTE ANDMED

  Kui olete alla 18-aastane Kasutaja, siis palun pidage enne konto loomist nõu oma vanematega ja ärge edastage oma isikuandmeid ilma vanemate nõusolekuta. Kui avastate, et teie alaealine laps on vastu teie tahtmist loonud endale Stebby Kasutajakonto, siis andke sellest teada meile aadressil privacy@stebby.eu.

  8. TURVALISUS

  Stebby keskkonnas kasutatakse turvalist andmevahetust, mis ei ole kolmandate osapoolte poolt jälgitav ning kõik Stebby keskkonnas tehtavad ja Stebby keskkonnast väljuvad andmepäringud on krüpteeritud. Kasutame mõistlikke tehnilisi ja organisatsiooni-korralduslikke lahendusi töötajate ja koostööpartnerite vahel isikuandmete liigutamisel. Kuigi teeme igapäevaselt tööd ja pingutame selleks, et kõigi Kasutajate isikuandmed oleks turvaliselt hoitud ja edastatud, tuletame meelde, et internetis info liigutamine ei ole kunagi täielikult turvaline.

  Stebby ei vastuta olukorra eest, kui Kasutajate isikuandmed saavad teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele teatavaks tööandja grupikonto administraatori või teiste tööandjaga seotud isikute tegevuse tõttu (nt Kasutajatunnuse ja/või parooli avaldamine, Kasutajate lisamine gruppi ilma Kasutajate nõusolekuta, grupisündmuste jagamine grupi liikmete vahel jms)

  Kui Kasutajal on pärast meiega suhtlemist tunne, et Stebby ei täida piisava hoolikusega endale võetud isikuandmete kaitsmise kohustust ja privaatsuspoliitikat, siis saate sellest teada anda Andmekaitse Inspektsioonile, mis asub Tallinnas Väike-Ameerika 19, 10129 ning on veebist leitav aadressilt www.aki.ee.

  Astu esimene samm!

  Stebby teenuste hulgast leiad sportimisvõimalusi, spaapääsmeid, massaaže ning teisigi heaolu edendavaid teenuseid ja üritusi.